Friday, November 09, 2007

Алтан Овоо

Миний нутгийн шүтээн Алтан Овоо мину.

No comments: